| Udostępnij

Forum Bankowe 2005

Form Bankowe 2005 odbyło się 16 marca br. pod hasłem ‘Polski sektor bankowy w rok po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej’. W konferencji udział wzięło ponad 100 przedstawicieli rządu, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, banków, firm międzybankowych, niebankowych instytucji finansowych oraz środowiska naukowego. Obradom przysłuchiwało się także grono kilkudziesięciu dziennikarzy. W trakcie konferencji swoje prezentacje przedstawili m. in. Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, Wiceprezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesi banków.

W zgodnej ocenie wszystkich prelegentów miniony rok był bardzo dobrym okresem dla sektora bankowego w Polsce. Wbrew niekiedy podnoszonym wcześniejszym obawom o kondycję banków w Polsce po jego pełnym otwarciu na konkurencję międzynarodową, sektor bankowy sprostał temu wyzwaniu i osiągnął rekordowo wysokie wyniki. Nawet uwzględniając fakt, że w poprzednim roku jeden z banków giełdowych poniósł wysoką stratę, która zaważyła na globalnym wyniku 2003 r., to progresja wyniku sektora bankowego osiągnięta w 2004 r. była bardzo wysoka. Wieloletni proces dostosowania polskich regulacji prawa bankowego do standardów unijnych oraz wcześniejsze otwarcie sektora bankowego dla kapitału zagranicznego spowodowały, że bezpośrednio przed uzyskaniem członkostwa przez Polskę w Unii Europejskiej oraz w pierwszym okresie po dacie akcesji nie nastąpiły żadne znaczące zmiany, które spowodowały w praktyce olbrzymie zmiany na rynku usług bankowych w Polsce.

Zdecydowanie więcej różnorodnych opinii było wyrażanych w zakresie przyczyn tak dobrej koniunktury sektora bankowego. Bezsprzecznie korzyścią wynikającą z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej było szybsze tempo wzrostu gospodarczego kraju, ale także wyższy poziom inflacji. Banki wykorzystały tą szansę. Poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna wpłynęła na wyraźną poprawę kondycji wielu klientów banków. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w lepszej obsłudze zadłużenia w bankach i w poprawie oceny dłużników dokonywanej przez banki. Wyższa inflacja przyniosła natomiast wyższe stopy procentowe i możliwość realizacji wyższej marży odsetkowej.

Na podkreślenie zasługuje wzrost wydajności pracy w bankach. Wszystkie wskaźniki kosztów uległy w ostatnim roku wyraźnej poprawie. Tempo wzrostu kosztów działania banków, odpisów z tytułu rezerw było niższe niż wskaźnik inflacji czy tempo wzrostu aktywów sektora bankowego. Szybki wzrost amortyzacji był zaś wynikiem wysokich inwestycji w modernizację sektora bankowego poniesionych w latach poprzednich.

W minionym roku wszystkie banki komercyjne osiągnęły fundusze własne w wysokości co najmniej 5 mln euro, wszystkie też – z wyjątkiem jednego – miały współczynnik wypłacalności wyższy niż 8%. Miniony rok to także okres, w którym 70 instytucji kredytowych z krajów UE dopełniło formalnych wymagań w zakresie otwarcia oddziału w Polsce lub świadczenia usług transgranicznych. Dotychczas tylko cztery oddziały rozpoczęły jednak faktyczne prowadzenie działalności w Polsce.

Na wysokie zyski banków w minionym roku duży pozytywny wpływ miały również wydarzenia o charakterze jednorazowym. Miały one charakter regulacyjny oraz biznesowy. Do istotnych zmian regulacyjnych można zaliczyć przede wszystkim zmiany w zasadach utrzymywania rezerwy obowiązkowej, obniżenie stawki podatku dochodowego, złagodzenie zasad rozwiązania rezerwy na ryzyko ogólne wraz z rozpoczęciem stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zmiany zasad tworzenia rezerw celowych. Czynnikiem jednorazowym o charakterze biznesowym była sprzedaż niektórych składników aktywów banków.

Jednocześnie jednak miniony rok charakteryzował się spadkiem wartości kredytów dla przedsiębiorstw, zmniejszeniem się wolumenu depozytów przyjętych od gospodarstw domowych (łagodzony wprawdzie w bankach wzrostem oszczędności niebankowych zbieranych przez podmioty zależne od banków). Rozwój akcji kredytowej był niemal wyłącznie oparty na szybkim wzroście udzielonych kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych. Niewielka była marża odsetkowa realizowana w bankowości korporacyjnej.

Największym beneficjentem pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej w sektorze bankowym okazały się banki spółdzielcze. Uzyskały one i uzyskują nadal ogromny wzrost depozytów, pochodzących przede wszystkim z dopłat bezpośrednich dla rolników. Szacuje się, że ok. 80% rolników posiada rachunek bankowy w banku spółdzielczym. Ta część sektora bankowego charakteryzowała się także wysoką dynamiką udzielonych kredytów inwestycyjnych. Zasługuje to tym bardziej na podkreślenie, że w całym sektorze bankowym nastąpił w minionym roku spadek wartości udzielonych kredytów na sfinansowanie inwestycji.

Perspektywy rozwoju sektora bankowego w okresie najbliższych 12-24 miesięcy zostały ocenione jako pozytywne. Być może tempo wzrostu sektora bankowego, zwłaszcza poziom uzyskiwanych zysków, nie będą tak wysokie, jak w ostatnim roku, ale istnieją poważne nadzieje na podtrzymanie pozytywnych trendów. Mimo nieco wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu, duże nadzieje można wiązać z szybkim wzrostem poziomu inwestycji przedsiębiorstw na przełomie 2004 r. i 2005 r. Motorem wzrostu akcji kredytowej będzie z pewnością także realizacja przez polskie podmioty projektów, które są współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskich.

Wyzwaniem i jednoczesną nadzieją będzie portfel kredytów mieszkaniowych. Z jednej strony może on być jednym z ważniejszych czynników wzrostu aktywów sektora bankowego, z drugiej strony banki muszą być przygotowane na rosnące zagrożenia związane z tym portfelem. Boom na rynku nieruchomości nie może trwać wiecznie i banki muszą starać się uniknąć błędów, jakie w przeszłości zostały popełnione w tym zakresie w innych krajach europejskich. Na podkreślenie zasługuje problem właściwej wyceny zabezpieczeń, rosnące ryzyko płynności czy ryzyko kursowe.

Wyzwaniem dla banków może być także nieoczekiwane jeszcze kilka miesięcy temu zmniejszenie się tempa inflacji, czemu może towarzyszyć istotne obniżanie wielkości rynkowych stóp procentowych w 2005 r. Istnieje jednak szansa, że lepsze przygotowanie banków do działania w warunkach niskich stóp procentowych, w tym wyższa wydajność pracy, nie spowodują dużego spadku marży odsetkowej.

Dotychczas nie rozwinął się jeszcze w Polsce proces sekurytyzacji aktywów bankowych. Ten stan może zmienić się w przyszłości, jednak warunkiem osiągnięcia postępu w tym zakresie jest przyspieszenie tempa wzrostu akcji kredytowej banków, zmniejszenie poziomu płynności banków i zmiana niektórych obowiązujących rozwiązań regulacyjnych. Potrzebne jest także tworzenie portfeli kredytów o podobnych właściwościach.

Dużą szansą polskiego sektora bankowego jest dobre wyposażenie kapitałowe banków. Wynika to nie tylko ze spełnienia wspomnianych wyżej wymogów kapitałowych, ale z kształtowania się współczynnika wypłacalności w bankach na wysokim poziomie. Szacuje się, że banki w Polsce przy tym poziomie kapitałów są w stanie podwoić wartość udzielanych kredytów.

Zagrożeniem może natomiast być poziom płynności sektora bankowego. Miniony rok charakteryzował się kontynuacją trendu w zakresie wydłużania terminów wymagalności aktywów i skrócenia terminów zapadalności pasywów. W tym zakresie można spodziewać się dalszej aktywnej działalności nadzoru bankowego, zarówno w zakresie wydawania aktów stanowiących jak i zakresu kontroli przeprowadzanych w bankach.

Wyzwaniem na przyszłość może być także poziom realizowanych dochodów kursowych. W perspektywie członkostwa Polski w Unii Walutowo-Monetarnej za kilka lat można spodziewać się spadku dochodów z tego źródła. W okresie przejściowym ważne jest przygotowanie przez Polskę jasnej strategii dochodzenia kraju do członkostwa w strefie euro, maksymalnie otwarty dialog w tym zakresie ze środowiskiem biznesowym i duży zakres informacji przekazywanych społeczeństwu na temat postępów prac i zamierzeń podejmowanych w najbliższej przyszłości na rzecz przyjęcia waluty euro.

W zakresie biznesowym dużym wyzwaniem i jednocześnie szansą będzie wykorzystanie efektów synergii we współpracy z niebankowymi instytucjami finansowymi. Dotyczy to zwłaszcza rozwoju wspólnych przedsięwzięć między bankami a firmami ubezpieczeniowym, firmami leasingowymi, ale także współpracy z funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi, instytucjami typu venture capital. Każde z tych środowisk dostrzega szanse pojawienia się większych dwustronnych korzyści ze współpracy z bankami. Efektem tej współpracy powinno być przedstawienie bardziej kompleksowej oferty klientom instytucji finansowych.

Nadal nie jest w pełni wykorzystany potencjał współpracy banków w realizacji niektórych projektów państwowych lub realizowanych przy udziale środków UE. O ile szybko zwiększała się akcja kredytowa w oparciu o dostępne środki z programu SAPARD, o tyle nadal wiele niewykorzystanych możliwości tkwi we współpracy przy różnych projektach koordynowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w udziale w pracach kierowanych przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości czy współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Szansą dla banków może być także szerszy ich udział w działalności na rynku kapitałowym. Zamierzenia związane z prywatyzacją Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz szybki rozwój rynku giełdowego w Polsce w ostatnim roku czynią tą aktywność jeszcze bardziej atrakcyjną.

Kilku prelegentów podkreślało w swoich wystąpieniach potrzebę rozszerzania i unowocześniania oferowanych produktów bankowych. Zwracano uwagę, że bankom przychodzi współpracować z coraz bardziej świadomym klientem, który nie tylko wie, jak aktualnie kształtują się ceny produktów na rynku, ale także ma określone wymagania dotyczące kształtu potrzebnego mu produktu bankowego. Stąd pożądany jest m. in. szybki rozwój obrotu bezgotówkowego, rozwój gospodarki elektronicznej.

W bankowości spółdzielczej wyzwaniem będzie prawidłowe zagospodarowanie większego napływu depozytów, a także prawdziwy rozwój współpracy między wszystkimi zrzeszeniami w celu ujednolicenia niektórych produktów i rozszerzenia zakresu świadczonych usług bankowych. Wyzwaniem będzie także rosnąca konkurencja ze strony niebankowych instytucji finansowych, zwłaszcza SKOK-ów czy poczty.

Oprócz wyzwań o charakterze biznesowym istnieją również problemy wynikające ze zmian regulacyjnych. W perspektywie kilku najbliższych lat najważniejszym z nich wydaje się być wprowadzenie w życie Nowej Umowy Kapitałowej. Banki w Polsce muszą dobrze przygotować się do jej wdrożenia. Można przy tym zakładać, że tworzone przez banki modele będą wymagały akceptacji na szczeblu nadzoru lokalnego i nie będzie wystarczać przedstawienie jednego modelu przygotowanego na szczeblu danej grupy bankowej. Procesowi przygotowania właściwych modeli musi towarzyszyć budowa sprawnego zaplecza informacyjnego w tym zakresie. Stąd duży nacisk trzeba położyć w najbliższych latach na rozwój systemów gromadzenia i wymiany informacji.

W bliższej perspektywie czasowej wyzwaniem będzie wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Nadzór bankowy zaleca bardzo ostrożne podejście do problemu stosowania MSR na szczeblu sprawozdań jednostkowych. Przyznaje on jednocześnie, że w przypadku rzetelnego stosowania dotychczasowych zasad tworzenia rezerw celowych, wdrożenie MSR nie powinno powodować wzrostu odpisów w bankach z tytułu wyceny aktywów.

Potrzebne jest podjęcie działań służących wzmocnieniu praw wierzycieli. W przeciwnym przypadku można spodziewać się wzrostu ryzyka kredytowego banków, co nie będzie sprzyjać rozszerzaniu akcji kredytowej. Nie tylko kształt regulacji prawnych jest ważny, równie istotna jest troska sektora bankowego o stan polskiego sądownictwa. Nie można mówić o skutecznej ochronie prawnej wierzyciela bez szybko działających i kompetentnych sądów.

W celu znalezienia źródła finansowania w Polsce wieloletnich inwestycji oraz złagodzenia problemu pogarszającej się płynności w bankach niezbędne jest wprowadzenie skutecznych zachęt podatkowych dla długoterminowego oszczędzania. Rok 2004 pokazał, że istniejące rozwiązania w zakresie indywidualnych kont emerytalnych są zdecydowanie niewystarczające.

Wyraźnego wzmocnienia wymaga w niedalekiej przyszłości zakres wymiany informacji w sektorze bankowym, szybkiego dostępu do danych znajdujących się w rejestrach publicznych. Bez tych informacji nie jest możliwe świadczenie nowoczesnych usług bankowych, szybki dostęp klientów do produktów bankowych, a także prawidłowe zarządzanie bankiem w zakresie pomiaru ryzyka i oceny wymaganego poziomu funduszy własnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje nowy obszar pożądanej wymiany informacji – rzetelny monitoring absorcji środków unijnych prowadzony przez jeden ośrodek w kraju.

Wzmocnienia wymaga także stosowanie zasad dobrej praktyki bankowej. W niektórych obszarach należałoby być może podjąć działania wyprzedzające i – wzorem instytucji arbitra bankowego – rozwiązać pewne problemy w sektorze bankowym samodzielnie nieczekając na werdykt w postaci nie zawsze optymalnych rozwiązań legislacyjnych.

Bieżący rok może być pierwszym rokiem aktywnego funkcjonowania w Polsce oddziałów instytucji kredytowych. Tym samym wzmocnieniu musi ulec dyskusja na temat efektywnego nadzoru bankowego w Polsce oraz kształtu systemu gwarantowania depozytów. W wielu tych obszarach rozmowy na te tematy nie mogą ograniczać się tylko do terytorium kraju, ale muszą być podnoszone na forum Unii Europejskiej. Nadszedł czas, aby polski system bankowy, bogaty w doświadczenia ostatnich lat w zakresie prowadzenia otwartej gospodarki rynkowej, wypowiadał własne poglądy w Unii Europejskiej i przedstawiał własne propozycje rozwiązań w najważniejszych kwestiach.

Rok 2005 jest także rokiem wyborów parlamentarnych oraz wyborów prezydenckich w Polsce. Taki okres nie sprzyja długotrwałej i głębokiej analizie zjawisk zachodzących w polskiej gospodarce i w społeczeństwie. W tych warunkach wielkie wyzwanie stoi przez sektorem bankowym, który może w takim okresie odgrywać istotną rolę stabilizującą w gospodarce. Sprzyjać temu powinna obserwowana w ostatnim czasie powolna poprawa atmosfery wokół sektora bankowego.Podziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Pomysły na biznes - szukam / oferuję » Wzory gotowych biznes planów pod dotacje

» Witam, Oferujemy wzory gotowych biznes planów przygotowanych z myślą o dotacjach z Urzędu Pracy (handel, usługi, produkcja - od sklepu internetowego po pizzerie). W chwili obecnej dysponujemy ponad 40 różnymi wnioskami / biznes planami - które zostały przez Nas przygotowane i uzyskały dofinansowanie. Pełna listę wzorów, oraz możliwość zakupu, znajdą Państwo tutaj (proszę skopiować i wkleić link): http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html...

Działalność gospodarcza » Biuro Rachunkowe KAWECCY Będzin. Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza

» NOWA SIEDZIBA FIRMY !!! Z ogromną radością informujemy, że możemy zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby biura rachunkowego, które mieści się przy ul. Wolności 109 w Będzinie. Serdecznie Zapraszamy. Kaweccy s.c. ul. Wolności 109 42-506 Będzin woj. śląskie tel. 509050305, 505100668. http://www.kaweccygroup.pl...

Prowadzenie firmy » Praca z systemem CRM - doświadczenia

» Chętnie wymienię się doświadczeniami w temacie pracy na systemie Berberis. Jakie są wasze doświadczenia i co ciekawego udało się wam z tego systemu wyciągnąć? Na co należy szczególnie zwracać uwagę, żeby mieć tego efekty?...

Strategie e-marketingu » Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego - jak?

» Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego. Jak to robicie? Jarek z Łodzi chciałby się dowiedzieć i wymienić uwagami. Lepiej pisać do mnie bezpośrednio na ezin@o2.pl...

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» To zacznijcie. Akurat dla biznesu jest to zbawienne, nawet jeśli macie przeciętną liczbę zleceń. Wiele zależy od danego przypadku, ale ogólnie skoro system Berberis masz w wersji darmowej, to czemu nie korzystać? Zamiast umieszczać wszystko na kartkach, chyba zdecydowanie lepiej tak to ogarnąć, prawda? W ten sposób nic nie zaginie....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...