| Udostępnij

URTiP kontra Era GSM

Rzecznik PTC Sp. z o.o. – operatora Era GSM i Heyah – ostro skrytykował działania Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w liśćie pt. “REGULACJA czy MANIPULACJA”. Chodzi o próby udostępnienia przez URTiP infrastruktury trzech operatorów GSM kolejnym operatorom – m.in. MVNO i operatorom UMTS.

Witold Pasek, Rzecznik PTC Sp. z o.o., opublikował materiał pod tytułem “REGULACJA czy MANIPULACJA – uwagi do projektu ‘Postanowienia…’ Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 8 sierpnia br. w sprawie rzekomego braku konkurencji na krajowym rynku dostępu i rozpoczynania połączeń w publicznych ruchomych sieciach telefonicznych”.

Podobną polemikę przesłał mediom miesiąc temu rzecznik PTK Centertel Sp. z o.o., ale nie była ona tak ostra, aby Urząd na nią odpowiadał na łamach mediów (cytujemy ją poniżej).

W oficjalnym komunikacie URTiP odpowiada: “Zarząd PTC zamierza dyskredytować efekty pracy Regulatora i pracowników Urzędu w sposób nie odpowiadający standardom relacji między Regulatorem i Operatorem. Dlatego też Prezes URTiP Witold Graboś wystąpił 9 września br. do Prezesa Zarządu PTC Tadeusza Kubiaka o wyjaśnienie statusu tego pisma oraz poinformowanie o stanowisku Zarządu i Prezesa Spółki wobec rozesłanego do mediów materiału.”

W odpowiedzi z 27 września br. Prezes Zarządu PTC Tadeusz Kubiak stwierdził, że “wypowiadane w nim poglądy – choć miejscami kontrowersyjne – mieszczą się w standardach demokratycznej dyskusji o roli instytucji publicznej, jaką jest URTiP, i z pewnością nie wymagają żadnej interwencji ze strony Zarządu PTC i mojej osobiście”. Zdaniem Prezesa Kubiaka materiał rzecznika Zarządu PTC został przedstawiony w ramach publicznej debaty o rynku telefonii mobilnej toczącej się w mediach i środowisku telekomunikacyjnym.

Prezes URTiP postanowił ustosunkować się do “nieprawdziwych, nieścisłych i oczerniających pracowników Urzędu treści materiału rzecznika Zarządu PTC”.

Stanowisko URTiP wobec listu rzecznika PTC

Przedstawione przez rzecznika Zarządu PTC zarzuty odnoszą się niejednokrotnie do sformułowań wyrwanych z kontekstu. Krytyce poddawane są nawet powszechnie obowiązujące wskaźniki ekonomiczne, czy sformułowania przytaczane za oficjalnymi dokumentami Europejskiej Grupy Regulatorów. Zarzuty pod adresem Prezesa URTiP wysuwane są nawet wtedy, gdy autor polemizuje z argumentacją przedstawioną przez inny organ administracji tj. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznik Zarządu PTC zdaje się przy tym przypisywać sobie omnipotencję nie tylko w odniesieniu do oceny rynku telefonii ruchomej, ale także oceny innych rynków („polski rynek telekomunikacyjny jest wysoce konkurencyjny, w przeciwieństwie do rynku telefonii stacjonarnej, czy usług pocztowych”- pkt 1 str. 2 materiału podpisanego przez rzecznika Zarządu PTC).

Odpowiedzi na główne zarzuty zawarte w materiale rzecznika Zarządu PTC:

1. Rzecznik Zarządu PTC krytykuje URTiP za skoncentrowanie wysiłków tylko na telefonii komórkowej.

Prezes URTiP rozpoczął i prowadzi jednocześnie postępowania w sprawie konkurencyjności wszystkich 18 rynków, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Fakt, iż priorytetowo potraktowano rynek związany z telefonią komórkową nie jest tendencyjnym działaniem Regulatora, ale przemyślanym posunięciem związanym przede wszystkim z analizą obowiązującego stanu prawnego. Rynek telefonii komórkowej pozostaje obecnie praktycznie poza regulacją wynikającą z Prawa telekomunikacyjnego, gdyż przepisy przejściowe – zawierające minimalne gwarancje dla rozwoju konkurencji na tym rynku a obowiązujące do czasu przeprowadzenia regulacji ex ante zgodnie z nowymi procedurami – dotyczą tylko jednego spośród trzech operatorów telefonii komórkowej.

Ponadto należy zauważyć, iż priorytetowe traktowanie tego rynku jest konsekwentnym działaniem Regulatora, zapowiadanym już w trakcie przygotowań do postępowań przetargowych na rezerwację częstotliwości w pasmach GSM 1800 oraz UMTS.

2. Rzecznik Zarządu PTC krytykuje URTiP za wnioski wynikające z trendów cen usług telefonicznych.

Zdaniem rzecznika Zarządu PTC o konkurencyjności polskiego rynku świadczą obniżki cen usług. Jednocześnie stwierdza on, że jedynie podwyższenie cen mogłoby przekonać Regulatora o konkurencji na rynku, skoro zarówno spadek cen jak i ich stały poziom uznaje on za przejaw braku konkurencji. Autor zdaje się jednak celowo pomijać fakt, iż stosunkowo stabilny poziom cen Regulator zaobserwował w systemie abonamentowym, a ich spadek – zwłaszcza w systemie pre-paid i że fakt ten ma niebagatelne znaczenie dla wysuwanych i opisanych w opiniowanym dokumencie wniosków (str.50-51).

Obniżanie cen w systemie pre-paid – gdzie zmiana dostawcy usług (w przeciwieństwie do systemu abonamentowego) nie stwarza większych problemów – i to obniżka do poziomu nawet niższego od cen hurtowych, jest ewidentnym działaniem utrudniającym, czy wręcz uniemożliwiającym słabszym podmiotom stworzenie konkurencyjnej oferty i tym samym funkcjonowanie na rynku. Takie działanie jest jednym ze „szkolnych” przykładów antykonkurencyjnych zachowań i określane jest mianem „price-squeezing”.

Ponadto należy zauważyć, iż w swoim materiale rzecznik Zarządu PTC zaprzecza wynikom analizy URTiP, zgodnie z którymi spadek cen na rynku zbiegł się w czasie z procesem przydziału dodatkowych częstotliwości w paśmie UMTS i GSM (rok 2004). Ale już w oficjalnym stanowisku konsultacyjnym (str. 40) Spółka wskazuje „Należy zgodzić się z URTiP, że podkreślenia wymaga, że spadek cen nabrał intensywności w 2004 r.” Rozbieżność opinii Spółki co do jednego faktu – w zależności od postawionej tezy – stawia pod znakiem zapytania ich obiektywizm i rzetelność.

3. Rzecznik Zarządu PTC krytykuje URTiP za nieuwzględnienie wzrastającej penetracji rynku jako elementu wskazującego na istnienie konkurencji.

Zdaniem rzecznika Zarządu PTC przyrost liczby abonentów i osiągnięty poziom nasycenia stanowi odzwierciedlenie konkurencji na rynku. Jednakże odniesienie wzrastającego poziomu penetracji do udziałów rynkowych operatorów telefonii komórkowej wskazuje, iż przyrost abonentów nie wpływa na istotne zróżnicowanie udziałów rynkowych operatorów. Wprost przeciwnie – udziały te zdają się stabilizować i potwierdzać równowagę sił rynkowych wszystkich trzech operatorów.

Dodatkowo należy wskazać, iż w jednym miejscu swojego stanowiska wskazuje na poziom penetracji jako przejaw konkurencji, uznając tym samym poziom penetracji za zadowalający, a w innym miejscu zarzuca Regulatorowi, że ocenił on istniejący poziom penetracji jako barierę wejścia na rynek, pomimo, iż poziom ten jest niski.

4. Rzecznik Zarządu PTC krytykuje URTiP za stosowanie przy ocenie stopnia konkurencyjności polskiego rynku telefonii komórkowej wskaźnika Herfindahla-Hirschmana (HHI) i wyciągnięte z niego wnioski.

Zdziwienie budzi fakt przypisywania URTiP-owi „wprowadzania specjalnego współczynnika konkurencji” jakim jest wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI). Wskaźnik ten nie jest wymysłem Regulatora, ale powszechnie stosowanym wskaźnikiem ekonomicznym opisującym stopień koncentracji rynkowej. Również doktryna ekonomiczna, a nie „zdanie URTiP”, określa jaki poziom tego wskaźnika odpowiada wysokiemu stopniu koncentracji rynku. A z wyliczenia tego wskaźnika – opartego na danych uzyskanych od samych operatorów i przez nich nie kwestionowanych – wynika, że poziom koncentracji polskiego rynku telefonii komórkowej prawie dwukrotnie przewyższa poziom, od którego rozpoczyna się wysoki stopień koncentracji rynkowej (1800 – dolny próg wysokiego stopnia koncentracji rynku, 3315,8 – wskaźnik koncentracji polskiego rynku telefonii ruchomej).

5. Rzecznik Zarządu PTC krytykuje URTiP za jego wnioski dotyczące struktury rynku, gdyż zdaniem Spółki kształt rynku wynika z działań państwa.

Rzecznik Zarządu PTC zdaje się nie zauważać, że stronę podażową rynku telefonii komórkowej mogą tworzyć nie tylko operatorzy dysponujący własną siecią, ale również inne podmioty działające na szczeblu hurtowym, tacy jak operatorzy wirtualni (MVNO), czy dostawcy usług (SP). Operowanie tych podmiotów na rynku wzbogaca jego strukturę oraz ofertę usługową. Działalność tych podmiotów nie podlega ograniczeniom ze strony Państwa, ale jest uwarunkowana współpracą z istniejącymi operatorami sieci ruchomych. W Polsce takie podmioty nie funkcjonują, a prowadzone w tym zakresie przez MVNO oraz SP negocjacje nie odnoszą efektów.

6. Rzecznik Zarządu PTC zarzuca URTiP-owi prezentowanie nieprawdziwych danych.

O nieprawdziwości danych, zdaniem rzecznika Zarządu PTC, świadczy np. średni roczny koszt korzystania z telefonu komórkowego w systemie post-paid, który w opracowaniu przygotowanym przez URTiP kształtował się na poziomie 701 euro. Jako argument potwierdzający postawioną tezę, rzecznik Zarządu PTC wskazuje poziom wskaźnika ARPU – 400 euro i zapytuje się o 300 euro różnicy. Argumentacja ta budzi zdziwienie, gdyż nieprawidłowym jest porównywanie średniego kosztu korzystania z telefonu – dla wyliczenia którego przyjmuje się pewne założenia (liczba minut, pora dnia, rodzaj wykonywanych połączeń), tak aby dane były porównywalne z danymi z innych krajów (dla tej samej liczby minut, pory dnia oraz rodzaju wykonywanych połączeń) – ze wskaźnikiem ARPU, który wskazuje na przychód dostawcy usług z jednego abonenta.

7. Zdaniem rzecznika Zarządu PTC URTiP popełnia szkolne błędy rachunkowe, gdyż wskazując ogólną sumę dokonanych przez wszystkich trzech operatorów wydatków inwestycyjnych – 15 mld PLN, wskazuje, że PTC Sp. z o.o. wydała 8,6 mld PLN a Polkomtel S.A. – 7,4 mld PLN.

Rzecznik Zarządu PTC zarzucając Regulatorowi, że nie posiada umiejętności prostego dodawania, sam sobie czyni zarzut nieumiejętności czytania, w szczególności przypisów odnoszących się do zaprezentowanych danych. Kwota 15 mld PLN, którą podaje URTiP dla wszystkich trzech operatorów jest kwotą pochodzącą z Raportu CDM PEKAO S.A. z 2003 r. (co zostało wskazane w przypisie nr 6 projektu postanowienia). Natomiast wymienione dalej inwestycje PTC Sp. z o.o. w kwocie 8,6 mld PLN dotyczą roku 2004, na co również wskazywał przypis (nr 7). Co zaś się tyczy wskazanych inwestycji Polkomtel S.A. – w kwocie około 7,4 mld PLN – odnoszą się one do początku 2005 r. (a informacja ta została wskazana wprost w tekście projektu przedmiotowego postanowienia).

Prezes Urzędu Regulacji

Telekomunikacji i Poczty

Witold Graboś

Warszawa, 7 października 2005 r.

Zastrzeżenia PTK Centertel wobec projektu postanowienia URTiP

13 września 2005

Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. w dniu 09.09.2005 r. przekazała do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty swoje zastrzeżenia wobec projektu postanowienia Prezesa URTiP z dnia 08.08.br., stwierdzającego, że na rynku telefonii komórkowej w Polsce nie występuje skuteczna konkurencja. Przekazując swoje stanowisko do URTiP PTK Centertel ma nadzieję, że przedstawione uwagi, komentarze i propozycje zmian, przyczynią się do poprawy merytorycznej strony prowadzonych przez URTiP analiz rynku dostępu.

Zaskakującym stwierdzeniem w uzasadnieniu do projektu postanowienia Prezesa URTiP jest zarzut, który sugeruje, że stabilność udziałów rynkowych dotychczasowych operatorów komórkowych wynika z ich nieformalnej współpracy. Obserwowana u wszystkich operatorów działających w Polsce silna tendencja do obniżania cen w ostatnich latach, jest konsekwencją nasilania się konkurencji na rynku, której głównym motorem pozostaje PTK Centertel wraz ze swym dążeniem do zwiększenia udziałów w rynku. W ciągu ostatnich kilku lat udział PTK Centertel uległ podwojeniu (z kilkunastu procent do ponad 33 proc.).

W ostatnich latach (grudzień 2002 – czerwiec 2005 r.) nastąpił bardzo silny spadek cen, m.in.: o 45 proc. w ofertach abonamentowych, o 81% w ofertach prepaid i o 35 proc. w przypadku SMSów. Związane to było ze stałym wzrostem konkurencji na rynku przy jednoczesnym zmniejszonym wzroście popytu na usługi abonamentowe. Uzasadnienie URTiP pomija znaczenie subsydiowania telefonów przez operatorów, co jest w Polsce szczególnie istotne, gdyż cena urządzenia końcowego może stanowić istotną barierę do korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Z usług telefonii przenośnej w Polsce na koniec roku 2004 korzystało 23 mln użytkowników, co oznaczało penetrację rynku na poziomie 60%. W pierwszej połowie 2005 roku rynek w dalszym ciągu rozwijał się dynamicznie i na koniec czerwca br. według szacunków PTK Centertel osiągnął liczbę 26 mln użytkowników z penetracją 68%. Cechą wyróżniająca rynek polski jest jedna z najwyższych dynamika rozwoju rynku. W okresie od czerwca 2003 do czerwca 2004 rynek w Polsce wzrósł o 27% co było unikalnym rezultatem w skali europejskiej.

W opinii PTK Centertel nowi gracze mogą osiągać sukcesy nawet poprzez stawienie wyzwania dotychczasowym operatorom przy wysokim poziomie penetracji bez dodatkowych regulacji, co zostało udowodnione na wielu bardziej dojrzałych niż Polska rynkach. W 2000 r. władze PTK Centertel również zaakceptowały ponad dwukrotnie wyższe od konkurentów kwoty na inwestycje w infrastrukturę, uruchamiając z opóźnieniem swoją sieć umożliwiającą świadczenie usług GSM w paśmie 900 MHz. Inwestycje te przyczyniają się do wypełnienia misji budowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Należy zwrócić uwagę, iż poziom dynamiki inwestycji w infrastrukturę mobilną w Polsce od początku roku 2001 utrzymuje się na jednakowo wysokim poziomie (blisko 1 mld euro rocznie) i wyniósł w latach 2001-2004 r. 3.619 mln euro. W odróżnieniu od państw UE, w Polsce w ostatnich latach nakłady inwestycyjne na sieci telefonii komórkowej rosły. Przykład PTK Centertel w zakresie wprowadzania usług mobilnych (GSM, GPRS, EDGE, W-LAN, UMTS) pokazuje, że duże inwestycje mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencji, ale czy znajdą się w Polsce nowi inwestorzy gotowi ryzykować duże nakłady na budowę nowej sieci, nie licząc w dużej mierze na korzystanie z infrastruktury istniejącej?

Zwraca uwagę fakt, że w zakończonych w maju br. postępowaniach przetargowych na rezerwacje częstotliwości w pasmach UMTS i GSM wymagane przy przetargu minimalne deklarowane kwoty były wielokrotnie niższe od kwot wymaganych do zapłaty od działających na rynku operatorów. Różnica ta była szczególnie wyraźna przy opłatach za częstotliwości z zakresu UMTS. Planowane wprowadzenie regulacji ex-ante świadczy o nierównym traktowaniu podmiotów gospodarczych i braku konsekwencji w przestrzeganiu przyjętych zobowiązań, co narusza podstawowe zasady konstytucyjne oraz traktat UE w zakresie równego traktowania przedsiębiorstw.

PTK Centertel podtrzymuje wyrażane wcześniej swoje stanowisko nt. udostępnienia nowemu operatorowi infrastruktury eksploatowanej przez dotychczasowych operatorów iż obowiązywać powinny zasady czysto handlowe pomiędzy podmiotami bez jakiejkolwiek asymetrii w warunkach przyjętych w rozliczeniach międzyoperatorskich z tego tytułu.

Za szczególnie istotne należy uznać również to, że do dnia dzisiejszego w swojej dotychczasowej praktyce UOKiK nie stwierdził na rynku telefonii mobilnej stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez działające na nim podmioty. Brak jest zatem podstaw formalnych do stwierdzenia, iż na rynku telefonii mobilnej nie występuje efektywna konkurencja.Podziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Pomysły na biznes - szukam / oferuję » Wzory gotowych biznes planów pod dotacje

» Witam, Oferujemy wzory gotowych biznes planów przygotowanych z myślą o dotacjach z Urzędu Pracy (handel, usługi, produkcja - od sklepu internetowego po pizzerie). W chwili obecnej dysponujemy ponad 40 różnymi wnioskami / biznes planami - które zostały przez Nas przygotowane i uzyskały dofinansowanie. Pełna listę wzorów, oraz możliwość zakupu, znajdą Państwo tutaj (proszę skopiować i wkleić link): http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html...

Działalność gospodarcza » Biuro Rachunkowe KAWECCY Będzin. Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza

» NOWA SIEDZIBA FIRMY !!! Z ogromną radością informujemy, że możemy zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby biura rachunkowego, które mieści się przy ul. Wolności 109 w Będzinie. Serdecznie Zapraszamy. Kaweccy s.c. ul. Wolności 109 42-506 Będzin woj. śląskie tel. 509050305, 505100668. http://www.kaweccygroup.pl...

Prowadzenie firmy » Praca z systemem CRM - doświadczenia

» Chętnie wymienię się doświadczeniami w temacie pracy na systemie Berberis. Jakie są wasze doświadczenia i co ciekawego udało się wam z tego systemu wyciągnąć? Na co należy szczególnie zwracać uwagę, żeby mieć tego efekty?...

Strategie e-marketingu » Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego - jak?

» Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego. Jak to robicie? Jarek z Łodzi chciałby się dowiedzieć i wymienić uwagami. Lepiej pisać do mnie bezpośrednio na ezin@o2.pl...

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» To zacznijcie. Akurat dla biznesu jest to zbawienne, nawet jeśli macie przeciętną liczbę zleceń. Wiele zależy od danego przypadku, ale ogólnie skoro system Berberis masz w wersji darmowej, to czemu nie korzystać? Zamiast umieszczać wszystko na kartkach, chyba zdecydowanie lepiej tak to ogarnąć, prawda? W ten sposób nic nie zaginie....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...